yvonne@cesartherapiebaarle.nl

De Geerstraat 2A - Baarle-Nassau | Van Leuvenlaan 2 - Alphen  |  013-5072061

   
  Home  
  Oefentherapie Cesar
 
  Werkwijze  
Klachten
Praktijkinformatie
Folders en links
Contact en
formulieren

Privacyreglement

AVG (Algemene Verordening Bescherming en verwerking van persoonsgegevens)
Praktijk Oefentherapie Cesar Baarle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als uw oefentherapeut uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens
Uw oefentherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. In onze praktijk zitten de papieren dossiers opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het patiënten- administratieprogramma Winmens  (audit NEN7510 ) ook nog een keer beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd.
De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding ( Vecozo).

Indien een vragenlijst naar u wordt verzonden, gebeurt dit via winmens (versleutelde verbinding). Informatie wordt op deze manier rechtstreeks aan  uw dossier gekoppeld. Versleuteld emailverkeer naar clienten middels tweestapsverificatie, tenzij er wordt aangegeven dat u dat te omslachtig vindt.

Wij nemen  de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yvonne@cesartherapiebaarle.nl

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw oefentherapeut afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift
U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Uw oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften wordt een vergoeding gevraagd.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming
Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u uw oefentherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.

Recht op verwijdering en vernietiging
U kunt uw oefentherapeut vragen een deel van uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

  • de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie (medisch dossierplicht).
  • het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.
  • Gegevens van personen onder de 16 jaar.
  • geldig identiteitsbewijs (nummer).

Wanneer u ter behandeling komt gaan we ervan uit dat u toestemming heeft verleent voor behandelovereenkomst, zoals hier vermeld en ook zichtbaar in praktijkruimte.

  • Verwerking van persoonsgegevens
  • Schriftelijk/telefonisch  verslag aan de verwijzer en/of  huisarts over het verloop of einde van de therapie
  • Uitnodiging clienttevredenheidsonderzoek (qualizorg).
  • uitwisselen van medische informatie met medebehandelaars

Mocht u tegen onderdelen hiervan  bezwaar  heeft,  kunt u schriftelijk aangeven waartegen u bezwaar maakt.

Contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming
U kunt uw verzoeken en vragen richten aan:

Yvonne Dirks
De Geerstraat 2A
5111 PS Baarle-Nassau
yvonne@cesartherapiebaarle.nl

Praktijk Cesar Oefentherapie Baarle  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst voor praktijk Oefentherapie Cesar Baarle kunt u hier downloaden.

 

 

<< terug naar praktijkinformatie